นางสาวเยาวนิตย์  แป้นเกลี้ยง
ผู้จัดการ
 
 
 นางเกศสรา เพชรน้อย
รองผู้จัดการ
   นางรัตติยา มณีนวล
รองผู้จัดการ
 
 นางสาวภาวิณี ศรีสุชล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
   นางสาวกษิรัตน์ ครพิรุณ
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
 นางสาวอุรัจฉทา เหมะ
เจ้าหน้าที่บัญชี

   นางสาวกาญจนา จันทร์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ