เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด มี 3 ประเภท คือ

1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3

2. เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25