เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด มี 3 ประเภท คือ

1. เงินกู้ฉุกเฉิน

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00

 

2. เงินกู้สามัญ

- สามัญทั่วไป, 2.3 ล้าน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50

- สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00

- สามัญซื้อสินค้า อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00

 

3. เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00