สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของบรรดาข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร  เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินอันถาวร  ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจสงวนรายได้ของตนไว้ในวิถีทางอันมั่นคงและขจัดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ข้าราชการตำรวจ  โดยถือหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม  หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น

    สหกรณ์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 หมายเลขทะเบียนที่ 104/11350 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 อาคารตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์