ด.ต.สมพร แสงวิลัย
ประธานกรรมการ
 
 
ด.ต.รณรต เกตุสุวรรณ
รองประธานกรรมการ
  ร.ต.อ.หญิง จันจิรา ไชยวรรณ์
รองประธานกรรมการ
 
ด.ต.จินดา เพ็ชรเวช
กรรมการ/เหรัญญิก
  ด.ต.สมโภชน์ แก้วรักษ์
กรรมการ /เลขานุการ
ร.ต.อ.สุนทร ศรีสงคราม
กรรมการ
ร.ต.อ.เอกวรรธน์ กลิ่นพะยูร
กรรมการ
ร.ต.ต.ประจักร จันทเณร
กรรมการ
ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ยศแก้ว
กรรมการ
ร.ต.อ.สุพิศ ปานชัน
กรรมการ
ร.ต.ต.อำนาจ ฤทธิชัย
กรรมการ
ร.ต.ต.รัฐพล คชรินทร์
กรรมการ
ด.ต.สมอาจ สาถั่ว
กรรมการ
ด.ต.สมเกียรติ ประทุมชัย
กรรมการ
   
 
ด.ต.ไพโรจน์ จันทร์ศรี
กรรมการ