- ได้ขยายวงเงินกู้เป็น 2,300,000.- บาท โดยคำนวณจากเงินได้รายเดือน * 100 เท่า  รวมกับทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่แต่ไม่เกิน 2,300,000.- บาท  และหลังจากกู้เงินจะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10


- การส่งชำระหนี้ ไม่เกิน 200 งวด หรือภายในอายุ 60 ปี


- สมาชิกจะต้องทำประกันเงินกู้ทั้งจำนวน เบี้ยประกัน เงินกู้ 100,000.- บาท/ค่าเบี้ย 720.- บาท  ของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


- ใช้คนค้ำประกัน 4 คน