1. ยื่นแบบสมัครสมาชิกใหม่ (ส่งทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของเงินเดือน)

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมประจำเดือน

 

สมัครภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

เก็บเงินค่าทุนเรือนหุ้นและค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

 

  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก   [ Download ]