1. ยื่นแบบคำขอรับสวัสดิการสมาชิก พร้อมแนบสำเนาบัตรสมาชิก

2. รอผลการอนุมัติจากประธานกรรมการสวัสดิการสมาชิกและผู้จัดการ

3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะโอนเงินสวัสดิการสมาชิกเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้

 

 

 แบบฟอร์มใบขอรับสวัสดิการสมาชิก  [ Download ]